LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO Z OKAZJI TYGODNIA POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN W ROKU 2022

Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

Drodzy Diecezjanie!

W dniach od 18 do 25 stycznia chrześcijanie na całym świecie od ponad stu lat gro­madzą się na wspólnej modlitwie o dar wiary i jedności w Chrystusowym Kościele. Wspólnie pochylamy się nad Słowem Bożym, rozważając jego przesłanie, dzieląc się nim i na nowo odkrywając wolę naszego Pana, który w przeddzień swojej męki mo­dlił się za wszystkich, którzy w niego uwierzyli, aby stanowili jedno (zob. J 17,21).

Czytaj więcej

LIST DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO NA NIEDZIELĘ ŚWIĘTEJ RODZINY 2021 R.

Drodzy w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Jak co roku w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przesyłam Wam serdeczne pozdrowienia z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Są to pozdrowienia pełne życzliwej wdzięczności za Waszą materialną i duchową troskę o Opolskie Środowisko Teologiczne, która w ten szczególny dzień wzajemnie przybliża nasz Wydział do Waszej parafii.

Czytaj więcej

LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE 2021

Pan blisko jest, w Nim serca moc

Drodzy Diecezjanie, w tę dzisiejszą IV Niedzielę Adwentu wołamy do Boga, powtarzając słowa refrenu psalmu: „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie”. W aktualnej sytuacji, a mam na myśli nie tylko pandemiczne zagrożenie i związane z nim następstwa, słowa te nabierają szczególnego znaczenia. Odkrywamy bowiem coraz bardziej, jak wskutek erozji naszego życia ducho­wego wielokroć nie radzimy sobie z różnorakimi wyzwaniami codziennego życia, zwłasz­cza z komunikacją i budowaniem relacji między nami, i jak to gorzko owocuje w życiu rodzinnym, parafialnym i społecznym. Aby temu zapobiec nie wystarczy lepiej zająć się duszą: podjąć terapię, duchowe ćwiczenia. Ponieważ stanowi ona nieśmiertelną zasadę naszego życia i jest w nią wpisane pragnienie Boga, potrzeba nam pomocy Boskiego Le­karza. Trzeba się zwrócić do Niego, tak jak psalmista: „Wzbudź swą potęgę i przyjdź nam z pomocą. […] daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili” (Ps 80,3b.19).

Czytaj więcej

LIST PASTERSKI W ZWIĄZKU Z XVI ZGROMADZENIEM OGÓLNYM SYNODU BISKUPÓW

Synod, czyli nasza wspólna droga

Drogie Siostry, drodzy Bracia

„(…) Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” (Mk 10,45). To, usłyszane przed chwilą zdanie Chrystusa, można potraktować nie tylko jako streszczenie całej dzisiejszej liturgii Słowa, ale w ogóle jako streszczenie Ewangelii. Chrystus przyszedł, aby służyć! Nie możemy też pominąć kontekstu, w którym padły te słowa. Oto Jan i Jakub próbują sobie „załatwić pierwsze miejsca w Królestwie Bożym. Inni uczniowie jawnie się na to oburzają, pewnie dlatego, że sami chcieliby je dostać. A Chrystus cierpliwie tłumaczy: przyszedłem nie dla pierwszych miejsc, przyszedłem, aby służyć i „dać swoje życie jako okup za wielu”(Mk 10,45).

Czytaj więcej