Caritas

przez Super User
Odsłony: 3152

caritas-uratujecie.jpg

Caritas

Opiekunem grupy jest ks. Piotr Wala

Caritas (Caritas Internationalis) – katolicka organizacja charytatywna działająca zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad polskim oddziałem pełni Konferencja Episkopatu Polski. Caritas Catholica powstała w 1926 roku.
Historia Caritas w Europie
Proces centralizacji katolickiego ruchu dobroczynnego przypada na przełom XIX i XX wieku. Pierwszy Office central des institutiones charitables powstał w 1890 w Paryżu i był dziełem Ludwika Levebre. Jego zadanie było skromne i polegało na utrzymywaniu kontaktu między poszczególnymi dziełami dobroczynnymi oraz popularyzację działalności charytatywnej w społeczeństwie. W Niemczech centralizacja poszła dalej. W 1897 ks. Lorenz Werthmann założył związek dzieł dobroczynnych pod nazwą Caritasverband. Siedzibą centrali stał się Fryburg Bryzgowijski. Za przykładem Niemiec poszła Austria, gdzie w 1900 stworzono Zentralstelle der katholischen Vereine fuer freiwillige Wohltaetigkeit. Z okazji kongresu eucharystycznego w Amsterdamie w 1924 powstał projekt utworzenia międzynarodowej organizacji charytatywnej pod nazwą Caritas Catholica. Zarząd tej organizacji ukonstytuował się na konferencji w Lucernie w 1926, na siedzibę związku wybrano Bazyleę. Polskę reprezentował w nim Związek Poznański w osobach ks. Walentego Dymka i ks. Janiaka.
Historia Caritas w Polsce
Na ziemiach polskich związki towarzystw dobroczynnych powstały również na przełomie stuleci: w 1895 we Lwowie powstał Związek Katolickich Towarzystw i Zakładów Dobroczynnych, który koordynował pracę stowarzyszeń św. Wincentego a’Paulo oraz innych towarzystw i dzieł charytatywnych. W 1907 ks. Stanisław Adamski wraz z ks. Piotrem Wawrzyniakiem zwołał w Poznaniu zebranie organizacyjne Związku Polsko-Katolickich Towarzystw Dobroczynnych. Poznański Związek Caritas wzorujący się w swej organizacji i formach pracy na niemieckim Caritasverband odegrał pionierską rolę w stosunku do inicjatyw, które po odrodzeniu Polski zostały podjęte we wszystkich diecezjach w Polsce. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych prawie we wszystkich diecezjach w Polsce powstały lokalne związki Caritas. W 1937 powstał projekt stworzenia centrali diecezjalnych związków, na przeszkodzie w realizacji tego projektu stanęła II wojna światowa.
Okres 1945–1989
Po zakończeniu okupacji diecezjalne związki Caritas reaktywowały swoją działalność. 21 września 1949 Rada Ministrów wydała uchwałę o upaństwowieniu szpitali będących własnością Kościelną. Szpitale zostały nieodpłatnie przejęte na własność państwa. 25 stycznia 1950 władze państwowe ustanowiły nowe, komisaryczne zarządy we wszystkich siedzibach związków diecezjalnych. Celem specjalnych komisji było ujawnienie rzekomych nadużyć finansowych i gospodarczych. Centrala ogólnopolskiego związku Caritas otrzymała nowe władze tzw. zarząd przymusowy w osobach: ks. Antoni Lemparty, poseł Frankowski, Andrzej Micewski, ks. Stanisław Skurski, Michał Wojciechowski, Stanisław Roztworowski, Damian Kopaczyński, ks. Ludwik Zalewski.
Działalność charytatywna Kościoła w Polsce została sprowadzona ponownie do poziomu parafii. W 1980 przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski został mianowany biskup Czesław Domin. Z tą chwilą siedziba Komisji znalazła się w Katowicach. W okresie stanu wojennego w Katowicach koordynowano rozdział pomocy materialnej (żywność, ubrania, sprzęt medyczny i lekarstwa) przychodzącej z całego świata. W wielu diecezjach polskich powstały komitety pomocy internowanym.
Caritas Polska
Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana 10 października 1990 roku[2]. Działa w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego[3]. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950. Dekret abp. Sapiehy z 25 sierpnia 1945 roku erygował Krajową Centralę "Caritas". Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (nr KRS 0000198645)[2]. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.
Działalność Caritas w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy. Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji. Caritas utworzyła profesjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze: Stacje Opieki Caritas, ośrodki rehabilitacyjne, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Domy Samotnej Matki, kuchnie dla ubogich, świetlice dziennego pobytu dla dzieci i osób w podeszłym wieku, itp. Roczna wartość pomocy udzielanej przez Caritas sięga około pięćdziesięciu milionów złotych[4].
W ciągu swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Okno życia, Wielka Orkiestra Codziennej Pomocy) i zagraniczną (Adopcja na odległość).

 

Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich

przez Super User
Odsłony: 2509

Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich – Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich

Wspólnota Kapłańska Osób Świeckich 

Wszyscy chcielibyśmy, aby kapłani i osoby zakonne były wzorem dla nas. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak bardzo potrzebne są dobre przykłady. Ale czy my w jakiś sposób przyczyniamy się do tego, aby tak było? Jest to wspólnota modlitewna pokutna wypraszająca nowe powołania do kapłaństwa i zakonów. Szczególną troską obejmujemy już powołanych aby wiernie trwali przy Bogu i z radością szukali zagubionego człowieka.
Matko Kościoła pomóż nam modlić się jedni za drugich, by Królestwo Boże zapanowało na ziemi…
W tych intencjach ofiarujemy modlitwę, trud i radość codziennego życia oraz Mszę świętą:
I czwartek miesiąca (pamiątka Ostatniej Wieczerzy i rozesłanie kapłanów)
I piątek miesiąca (do Serca Pana Jezusa)
I sobota miesiąca (za wstawiennictwem Matki Bożej wypraszamy potrzebne łaski dla całego Kościoła)


Zależy Ci na świętości Kapłanów?
Zapraszamy! Przyjdź!
I poniedziałek miesiąca godz. 17.00 – spotkania formacyjne w dolnej częśći kościoła.
Opiekunem wspólnoty jest ks. Piotr Wala

Legion Maryi

przez Super User
Odsłony: 6609

legion.jpg

Legion Maryi

Opiekunem grupy jest ks. Piotr Reimann

Legion Maryi – jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Na uwagę zasługuje fakt, że powstał on 44 lata przed ogłoszeniem soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich.
Legion Maryi powstał 7 września 1921 roku w Dublinie, stolicy Irlandii. Założycielem Legionu był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980). Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa, Legion ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję.
Istnieją dwa rodzaje członkostwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, domach opieki, odwiedzaniu więzień i schronisk dla nieletnich, pomocy przy organizacji Dnia Chorych w parafii, przygotowywaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich, prowadzeniu grup dziecięcych i młodzieżowych Legionu Maryi. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu.
Spis treści
• 1 Legion w Polsce
• 2 Struktura
• 3 Zobacz też
• 4 Linki zewnętrzne
Legion w Polsce
W Polsce próby tworzenia grup legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Ale dopiero na początku lat osiemdziesiątych, na życzenie Ojca św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach. Główne ośrodki Legionu Maryi to: Warszawa, Lublin, Zamość, Katowice.
W Polsce istnieją dwie rady podlegające bezpośrednio Concilium: Regia w Lublinie i Komicjum w Warszawie. W Regii znajduje się 8 Komicjów.
Struktura
Legion składa się z 6 stopni rad:
• Concilium – najwyższa rada Legionu znajdująca się w Irlandii, obejmująca cały świat,
• Senat – najwyższa rada w danym państwie,
• Regia,
• Komicjum,
• Kuria,
• Prezydium – najniższa rada obejmująca jedną parafię.
Gdy jest zbyt mało legionistów opuszcza się Senaty i Regie, wtedy Komicja podlegają bezpośrednio Irlandii. W każdej radzie jest pięciu oficerów: ksiądz opiekun, prezydent, wiceprezydent, sekretarz i skarbnik.