Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu KEP informuję, że:
1. Administratorem pochodzących z monitoringu danych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Bł. Czesława, ul. Hallera 2, 45-782 Opole.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO; art. 7 ust. 1 pkt. 6) Dekretu KEP).
3. Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli: wejście główne, boczną kaplicę pw. MBNP oraz ołtarz.
4. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 15 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
5. Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia sprzeciwu.
6. Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).